Hỗ trợ : Support@joplay.net

Đăng kho theo tháng:Tháng Tám,2017

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan

Luật sở hữu trí tuệ quy định về chuyển nhượng nhượng quyền tác giả, quyền liên quan như sau: Thứ nhất, quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 45 Luật SHTT): Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao

Tiếp tục đọc

Đăng ký nhượng thương mại Franchise

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Franchise — Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền — Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh — Tư vấn Kinh doanh ẩm thực, mốt của nhượng quyền — Quy định về giám định sở hữu

Tiếp tục đọc

Chuyên mục

Chuyên mục

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi